Privacy verklaring

De Stichting Beeld & Geluid in Den Haag (“BGDH”) verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving en respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring legt BGDH uit welke (persoons)gegevens zij verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden.

Toepasselijkheid

Deze verklaring ziet op de gegevensverwerking van BGDH, gevestigd en kantoorhoudende te (2518 AD) Den Haag aan de Zeestraat 82, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41150927.

Verwerking

BGDH verwerkt de door haar bezoekers, klanten en/of relaties en hun werknemers verstrekte persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek en gebruik van de website(s) van BGDH. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie over de door BGDH gebruikte cookies.

De Persoonsgegevens die door BGDH (kunnen) worden verzameld zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, betaalgegevens, IP-adres, aankoopgeschiedenis, reviews, interesses en voorkeuren, data verkregen uit sociale profielen en in het geval van een lidmaatschap bij BGDH Club bedrijfsinformatie zoals bedrijfsnamen, KvKgegevens, beroep/functie en kentekennummers.

Persoonsgegevens (kunnen) worden verzameld bij een bezoek aan BGDH, bij het aanvragen en afsluiten van een BGDH Clublidmaatschap, bij deelname aan trainingen/workshops, bij aanmelden voor en bijwonen van een debat, lezing of evenement, via het invullen van online webformulieren, via social media en bij contact met onze serviceafdeling en het opvragen van informatie. BGDH behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. 2 / 3

Cultuurparticipatie onderzoek gemeente Den Haag

Wij krijgen graag een beter inzicht in de samenstelling van ons publiek. Daarom vragen wij u om uw postcode en huisnummer (incl. eventuele toevoeging). Bijvoorbeeld: 1234AB 12C. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met uw gegevens om. Wij gebruiken deze informatie eenmalig voor een onderzoek door de gemeente Den Haag en de informatie wordt na afloop van dit onderzoek vernietigd. We zullen u dus ook geen ongevraagde reclame o.i.d. toesturen of u persoonlijk benaderen.

Doeleinden

BGDH gebruikt de verzamelde gegevens van haar klanten en/of relaties voor het mogelijk maken van transacties; het zo soepel mogelijk laten verlopen van een transacties; het verbeteren van haar dienstverlening en klantbeleving; het voldoen aan wettelijke verplichtingen; het aanmaken van persoonlijke accounts; het toesturen van nieuwsbrieven; het aanmaken van interesse profielen; het benaderen van haar klanten en/of relaties voor acties; het tonen van advertenties op maat; het beantwoorden van vragen; het in behandeling nemen van klachten; het voldoen aan wettelijke verplichtingen; het innen van vorderingen (inclusief het uit handen geven van vorderingen aan een incassobureau); intern beheer en administratie en het doen uitvoeren van een accountantscontrole.

Passende bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen

BGDH bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden.

BGDH heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die BGDH verwerkt.

Uw rechten

Wanneer BGDH uw Persoonsgegevens verwerkt, heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van uw Persoonsgegevens te vragen en het recht om de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om uw gegevens over te dragen.

Indien u BGDH toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw Persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (​www.autoriteitpersoonsgegevens.nl​).

Voor vragen of klachten over bovengenoemde rechten of het privacy beleid van BGDH kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info.denhaag@beeldengeluid.nl.

Derden

Uw Persoonsgegevens kan BGDH aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. BGDH geeft uw Persoonsgegevens alleen door aan derden waarmee een (gegevensverwerkings)overeenkomst is gesloten. In deze overeenkomst maakt BGDH vanzelfsprekend de nodige afspraken om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen.

Daarnaast geeft BGDH uw Persoonsgegevens door indien BGDH daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. In overige gevallen zal BGDH uw Persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken en/of verkopen zonder uw toestemming. Uw Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Links

Op de website van BGDH treft u mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. BGDH kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw

gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

Wijzigingen BGDH behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om geregeld via deze website de privacy verklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Versie​: juni 2020