Stichting Museumfonds Zeestraat 80

Op deze pagina staat informatie over Stichting Museumfonds Zeestraat 80.

Gegevens en doelstellingen

Instellingsgegevens

Stichting Museumfonds Zeestraat 80
Zeestraat 82, 2518AD ‘s-Gravenhage
T: 0703307503
info.denhaag@beeldengeluid.nl 
KVK nummer: 810117782
RSIN: 810117782

Download hier het standaardformulier publicatieplicht ANBI.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan de stichting: Stichting Beeld & Geluid in Den Haag , gevestigd te ‘s-Gravenhage (‘Beeld & Geluid in Den Haag ‘).

De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen. 

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen wordt verkregen door erfstellingen en andere inkomsten.

Download hier de statuten van Stichting Museumfonds Zeestraat 80.  

Beleid en jaarverslag

Download hier het beleidsplan van Stichting Museumfonds Zeestraat 80.

Download hier het laatste jaarverslag inclusief de jaarrekening van Stichting Museumfonds Zeestraat 80.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Museumfonds Zeestraat 80 wordt gevormd door de rechtspersoon Stichting Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, met zetel in de gemeente Hilversum, met adres Media Parkboulevard 1, 1217 WE Hilversum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41194855.

Het bestuur wordt vertegenwoordigd door de heer E.F.M. van Nispen tot Sevenaer (directeur-bestuurder Stichting Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid). De nevenfuncties van de heer Van Nispen tot Sevenaer bestonden in 2019 uit (alle onbezoldigd): 

 • Bestuur Ridderschap van Gelderland
 • Bestuurslid Get Oud
 • Lid jury Johannes van Dam prijs
 • Bestuurslid Netwerk Digitaal Erfgoed
 • Bestuur Prins Claus Fonds
 • Lid Raad van Toezicht Muiderslot
 • Lid OnderwijsAdviesRaad MIC Hogeschool van Amsterdam
 • Lid adviesraad NTR
 • Lid Raad van Advies Universiteit van Amsterdam Faculteit Geesteswetenschappen
 • Lid VNG Expertisecentrum lokale journalistiek
 • Lid Bestuur Forever Radio
 • Lid Bestuur MediaPerspectives
 • Lid Jubileumcomité Kinderboekenmuseum
 • Voorzitter Stuurgroep Netwerk Mediawijsheid

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt voor haar bestuurswerkzaamheden geen beloning.

Raad van Toezicht

Stichting Museumfonds Zeestraat 80 is onderdeel van een ‘personele unie’ met de stichting Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid en volgt daarmee het Raad van Toezichtmodel. Het bestuur van Beeld & Geluid in Den Haag legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over o.a. de strategie van de organisatie, het financiële en operationele beleid. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar. De maximale zittingsperiode bedraagt derhalve acht jaar. De huidige bezetting van de Raad van Toezicht is als volgt:

 • Onno Hoes (voorzitter)
 • Karin de Groot
 • Julia Noordegraaf
 • Bert Huisjes
 • Arendo Joustra
 • Hedwig Saam
 • Mieke Pigeaud-Wijdeveld
 • Najima Khan

Download hier het overzicht van nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.

Download hier het aftreedrooster van de leden van de Raad van Toezicht 

ANBI 

De Stichting Museumfonds Zeestraat 80 is door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI instelling.