Stichting Beeld & Geluid in Den Haag

Welkom bij Beeld & Geluid in Den Haag . Op 2 juli 2019 tekenden het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid en de Stichting Museum voor Communicatie (COMM) een overeenkomst waarin de bestuurlijke overname van COMM door het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid werd bekrachtigd. COMM gaat verder onder de naam Beeld & Geluid in Den Haag .

Gegevens, missie en beleid

Instellingsgegevens

Stichting Beeld & Geluid in Den Haag
Zeestraat 82, 2518 AD Den Haag
T: 070-3307500
info.denhaag@beeldengeluid.nl 
KVK nummer: 41150927
RSIN nummer: 8002.11.881

Download hier het standaardformulier publicatieplicht ANBI.

Statutaire doelstelling

De stichting Beeld & Geluid in Den Haag heeft ten doel een mediawijze, open en vrije samenleving te bevorderen door:

 • een levendig platform te bieden waar heden, verleden en toekomst van communicatie, journalistiek en media door een breed en divers publiek in Den Haag en omstreken wordt ervaren, besproken en geïnterpreteerd;
 • het verzamelen, al dan niet in eigendom, het beheren en het onderzoeken en toegankelijk maken van voorwerpen, media-uitingen en data, die een collectie van nationale betekenis vormen op het gebied van communicatie, journalistiek en media en alles wat daarmee samenhangt, waaronder museale voorwerpen behorende tot het nationale culturele en industriële erfgoed, en;
 • het verrichten van al hetgeen dienstig is ten behoeve van bovenstaande doelstellingen.

De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

Download hier de statuten van Beeld & Geluid in Den Haag .

Jaarplan 2022

Download hier het jaarplan van Beeld & Geluid in Den Haag voor 2022.

Beleid

Bij Beeld & Geluid in Den Haag brengen we mensen in levenden lijve samen om te onderzoeken en te bespreken hoe wij allemaal in media leven. Zo willen we bijdragen aan een open en vrije samenleving waar wederzijds begrip, aandacht, contact, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, pluriformiteit en persvrijheid kernwaarden zijn.

Download hier het fundament van Beeld & Geluid in Den Haag .

Voorgaande jaarverslagen

De jaarverslagen van voorgaande jaren, downloadt u hier:

 • Download hier de jaarrekening van het jaarverslag 2020.
 • Download hier het activiteitenverslag van het jaarverslag 2020.

De uitgebreide financiële jaarverslagen 2017 en 2018 zijn op aanvraag beschikbaar via info.denhaag@beeldengeluid.nl

Bestuur en beloning

Het bestuur van Beeld & Geluid in Den Haag wordt gevormd door de rechtspersoon Stichting Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid, met zetel in de gemeente Hilversum, met adres Media Parkboulevard 1, 1217 WE Hilversum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41194855.

Het bestuur wordt vertegenwoordigd door de heer E.F.M. van Nispen tot Sevenaer (directeur-bestuurder Stichting Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid). De nevenfuncties van de heer Van Nispen tot Sevenaer bestonden in 2019 uit (alle onbezoldigd): 

 • Bestuur Ridderschap van Gelderland
 • Bestuurslid Get Oud
 • Lid jury Johannes van Dam prijs
 • Bestuurslid Netwerk Digitaal Erfgoed
 • Bestuur Prins Claus Fonds
 • Lid Raad van Toezicht Muiderslot
 • Lid OnderwijsAdviesRaad MIC Hogeschool van Amsterdam
 • Lid adviesraad NTR
 • Lid Raad van Advies Universiteit van Amsterdam Faculteit Geesteswetenschappen
 • Lid VNG Expertisecentrum lokale journalistiek
 • Lid Bestuur Forever Radio
 • Lid Bestuur MediaPerspectives
 • Lid Jubileumcomité Kinderboekenmuseum
 • Voorzitter Stuurgroep Netwerk Mediawijsheid

Beloningsbeleid

De stichting Beeld & Geluid in Den Haag kan een redelijke, niet bovenmatige beloning toekennen aan de bestuurder van Beeld & Geluid in Den Haag voor zijn werkzaamheden voor de stichting. De hoogte van deze beloning moet aansluiten bij wat passend wordt geacht voor vergelijkbare werkzaamheden in de publieke sector en mag niet overschrijden het maximumbedrag voor vergoeding aan bestuurders in deze sector op grond van de op dat moment geldende regelgeving. 

Beeld & Geluid in Den Haag werkt als particuliere organisatie met een eigen HR handboek waarin het salarishuis is vastgelegd. Het salarishuis is vergelijkbaar met de museum CAO. 

Raad van Toezicht

Beeld & Geluid in Den Haag is onderdeel van een ‘personele unie’ met de stichting Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid en volgt daarmee het Raad van Toezichtmodel. Het bestuur van Beeld & Geluid in Den Haag legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over o.a. de strategie van de organisatie, het financiële en operationele beleid. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar. De maximale zittingsperiode bedraagt derhalve acht jaar. De huidige bezetting van de Raad van Toezicht is als volgt:

 • Onno Hoes – Voorzitter
 • Arendo Joustra – Vice voorzitter
 • Julia Noordegraaf
 • Hedwig Saam
 • Najima Khan – Lid Auditcommissie
 • Momet Abas – Voorzitter Auditcommissie
 • Jenny Puzelik

Download hier het overzicht van nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht. 

Download hier het aftreedrooster van de leden van de Raad van Toezicht.

ANBI 

De Stichting Beeld & Geluid in Den Haag is een door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI instelling. Hierdoor hoeft het museum geen schenk- of erfbelasting af te dragen over ontvangen giften. Kijk hier voor meer informatie over de ANBI.