Enigma

De naar het Griekse woord voor ‘raadsel’ vernoemde Enigma is een codeermachine voor het versleutelen en ontcijferen van berichten.

De werking van de Enigma

Op de Enigma bevinden zich codewielen die je in zesentwintig posities kan draaien. Voordat een bericht wordt verzonden, kiest de marconist drie codewielen uit een set van vijf. Hij plaatst deze in een bepaalde – vooraf met de ontvanger afgesproken – volgorde in de machine. Daarna zet hij de codewielen in een basispositie. Terwijl de marconist een boodschap intypt, verschijnt in een verlicht venster de gecodeerde boodschap letter voor letter. Omgekeerd kan een gecodeerd bericht zo ook weer ontcijferd worden, mits je de exacte instellingen van de codewielen kent.

Ontcijferen in de Tweede Wereldoorlog

Project Ultra, het ontcijferen van de Enigma-codes, kost de geallieerden de nodige hoofdbrekens. Gedurende zes jaar werken meer dan duizend mensen aan het ontcijferen ervan. Project Ultra wordt bestuurd vanuit een Victoriaanse villa in Bletchley Park, in het Engelse Buckinghamshire. Vierentwintig uur per dag luistert men het Duitse radioverkeer af en probeert men die boodschappen te ontcijferen. Dat lukt bij vlagen en dit geeft de geallieerden geheime informatie over bijvoorbeeld de onderzeeboten van de Wehrmacht en de landing in Normandië.

Mensenwerk

Het feit dat de code van de Enigma gekraakt werd, is te wijten aan zwakke schakels in de menselijke keten van geheimhouding, afpersing en afluisterpraktijken, niet aan de kwaliteit van de codeermachine zelf.

English

Operating the Enigma

Enigma, named after the Greek word for ‘riddle’, is an encryption machine used to encrypt and decrypt messages. The Enigma features a series of code wheels that can be set to any one of 26 different positions. Before sending a message, the operator selects three code wheels from a set of five possible wheels, placing them in the machine in a specific order, as previously agreed with the recipient. The code wheels are then set to a basic position. While the operator enters a message, the encrypted message appears letter by letter in an illuminated window. Provided you know the exact settings of the code wheels, you can also decipher the message that was encrypted this way.

Decryption in the Second World War

Project Ultra, which had the objective of deciphering the Enigma codes, was a source of many a headache for the allied forces, with more than one thousand people spending six years to decipher the codes. Project Ultra is managed out of a Victorian villa in Bletchley Park, in the English county of Buckinghamshire. In this villa, the British eavesdrop on German radio traffic day and night, attempting the decipher the messages they pick up. They succeed at times, giving the Allied forces access to secret information about Wehrmacht submarines, for instance, and the landing in Normandy.

Human Work

The fact that the allies ultimately succeeded in cracking the Enigma is due to the weak links in human secrecy, extortion and eavesdropping, rather than the quality of the encryption machine.