Alle geschreven boeken

Gedurende zijn carrière schrijft Peter R. twaalf boeken over zijn werk en de bijzondere misdaadzaken waar hij aan werkt.

1983 | De zaak Heineken
Nog tijdens de ontvoering begint Peter R. aan een boek over de Heineken-ontvoering. Het begint als een dagboek, waarna hij schrijft met de intentie om het publiek mee te nemen in de achtergronden, feiten en details.

1983 | The Heineken case
Already during the kidnapping of Heineken, Peter R. starts a book about the case. It starts out as a diary, but then he writes with the intention of sharing the background, facts and details with the audience.

1984 | Veronica, 25 jaar toonaangevend
Peter R. schrijft over de geschiedenis van deze omroep, die in 1959 startte als piratenzender.

1984 | Veronica, leading the way for 25 years
Peter R. writes about the history of this broadcasting company, which started in 1959 as a pirate station.

1987 | De ontvoering van Alfred Heineken
Tijdens het drieweekse hotel-arrest van Cor van Hout en Willem Holleeder in Évry (Frankrijk), spreekt Peter R. uitvoerig met de twee ontvoerders. Vanuit het gezichtspunt van Cor van Hout schrijft hij vervolgens dit boek over de ontvoering. Deze ontmoetingen hebben de basis gevormd voor een bijzondere vriendschap tussen Peter R. en Cor van Hout.
In juni 2015 verschijnt de Hollywood film ‘ Kidnapping Mr. Heineken’. In deze verfilming van het boek van Peter R. speelt Anthony Hopkins de hoofdrol. De opnamen, die al in oktober 2013 beginnen, vinden plaats in onder meer Antwerpen, Amsterdam en New Orleans.

1987 | The kidnapping of Alfred Heineken
During the three-week hotel-arrest of Cor van Hout and Willem Holleeder in Évry (France), Peter R. speaks extensively with the two kidnappers. He then writes this book about the kidnapping from Cor van Hout’s point of view. These encounters formed the basis for a special friendship between Peter R. and Cor van Hout.
In June 2015, the Hollywood film ‘Kidnapping Mr. Heineken’ is released. This film adaptation of Peter R.’s book stars Anthony Hopkins. The recordings, which already started in October 2013, take place in Antwerp, Amsterdam and New Orleans.

1987 | Uit de dossiers van Commissaris Toorenaar
Peter R. schrijft dit boek over het werk van de Amsterdamse commissaris Gerard Toorenaar. Hij was een van de beste en meest besproken politiemensen die Nederland heeft gekend. Peter schrijft over zijn leven en over reconstructies en analyses van de meest roemruchte en spannendste zaken van Toorenaar. Hij baseert delen op een geheim, persoonlijk dossier dat Toorenaar vlak voor zijn dood aan Peter R. overhandigt.

1987 | From the files of Commissioner Toorenaar
Peter R. writes this book about the work of the Amsterdam Commissioner Gerard Toorenaar. He was one of the best and most talked about police officers the Netherlands has known. Peter writes about his life and about reconstructions and analyzes of Toorenaar’s most famous and exciting cases. He bases parts on a secret, personal file that Toorenaar hands over to Peter R. just before his death.

1992 | Beroep: Misdaadverslaggever
In dit boek neemt Peter R. de lezer mee in geruchtmakende zaken, ervaringen van slachtoffers én daders, gerechtelijke dwalingen en houdt hij de lezer een spiegel voor.

1992 | Profession: Crime reporter
In this book, Peter R. takes the reader into controversial cases, experiences of both victims and culprits, miscarriages of justice and holds up a mirror to the reader.

1993 | Cipier: mag ik een pistool van u?
Misdadigers zijn meestal gewone mensen die op een verkeerd moment een verkeerde beslissing hebben genomen. Peter R. schrijft in dit boek over de vraag hoe mensen tot misdaden komen.

1993 | Guard: can I have a gun from you?
Criminals are usually ordinary people who made the wrong decision at the wrong time. In this book Peter R. writes about the question of how people come to commit crimes.

1994 | Een moord kost meer levens
In dit boek vertelt Peter R. het verhaal van Paul Spruit, wiens vader een dubbele kindermoord begaat. Wanneer zijn vader gearresteerd wordt, is er geen normaal leven meer mogelijk voor het gezin. Paul Spruit valt van de ene misdaad in de andere.

1994 | A murder costs more lives
In this book, Peter R. tells the story of Paul Spruit, whose father commits a double infanticide. When his father is arrested, a normal life is no longer possible for the family. Paul Spruit tumbles from one crime into another.

2002 | De moord die nooit mag verjaren en andere minireportages
Een bundel van columns waarin Peter R. 82 waargebeurde korte verhalen beschrijft uit zijn 25 jaar als misdaadverslaggever.

2002 | The murder that must never expire and other mini-reports
A collection of columns in which Peter R. describes 82 true short stories from his 25 years as a crime reporter.

2004 | Een crimineel liegt niet altijd…
In dit boek beschrijft Peter R. in een serie columns de gebeurtenissen uit een periode van anderhalf jaar, van mid 2002 tot begin 2004. Aan bod komen de afronding van de moord op Corina Bolhaar en haar kinderen, de moord op Cor van Hout, het 25-jarige werkjubileum van Peter R. zelf, de ‘Mabelgate’ en nog veel meer.

2004 | A criminal doesn’t always lie…
In this book Peter R. describes the events from a period of one and a half years, mid 2002 to early 2004. He discusses the conclusion of the murder of Corina Bolhaar and her children, the murder of Cor van Hout, his own 25 years work anniversary, the ‘Mabelgate’ and much more.

2007 | Alleen huilebalken hebben spijt
In dit boek vertelt Peter R. over de spraakmakende reportages waar hij bijzondere herinneringen aan heeft, zoals zijn vriendschap met Cor van Hout.

2007 | Only crybabies remorse
In this book, Peter R. talks about the controversial reports of which he has special memories, such as his friendship with Cor van Hout.

2013 | De R van Rebel; van kruimeldief tot crimefighter
In dit boek vertelt Peter R. het openhartige en nooit eerder vertelde verhaal van zijn turbulente jeugd. Hij geeft een inkijkje in de ‘misdaden’ die hij als puber heeft gepleegd en hoe hij zichzelf terug op het rechte pad heeft gestuurd.

2013 | The R for Rebel; from petty thief to crimefighter
In this book, Peter R. tells the candid and never-before-told story of his turbulent childhood. He gives an insight into the ‘crimes’ he committed as an adolescent and how he set himself back on the right path.

2018 | PS: dit is vertrouwelijk…
Advocaat Gerard Sprong en Peter R. zijn twee iconen in hun vak en komen elkaar continu tegen. Ze zijn uitgesproken en provocerend, maar altijd nauwkeurig onderlegd met feiten en kennis. Ze schreven elkaar open en eerlijke brieven over hun werk, waarin ze ook kritisch zijn op elkaar en soms botsen.

2018 | PS: this is confidential…
Lawyer Gerard Sprong and Peter R. are two icons in their profession and constantly encounter one another. They are both outspoken and provocative, but always meticulously skilled in facts and knowledge. They wrote each other open and honest letters about their work, in which they are also critical of each other and sometimes clash.